นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นางจินตนา บุญรัตน์

กรรมการ

นางสิริเกศ จิรกิติ

กรรมการ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเกริด เคิร์ก สตีป

กรรมการอิสระ

นาย นรชิต สิงหเสนี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน