นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รักษาการแทนประธานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเกริด เคิร์ก สตีป

กรรมการอิสระ

นาย นรชิต สิงหเสนี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน