นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเกริด เคิร์ก สตีป

กรรมการอิสระ

นาย นรชิต สิงหเสนี

กรรมการอิสระ