บมจ. หลักทรัพย์เอเชีย พลัส
คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
คุณนฤมล เอกสมุทร
บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
คุณยุวนาถ สุวรรณอำไพ
บลจ. ซีแอลเอสเอ
คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
บลจ. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
บลจ. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)
คุณพิมลรัตน์ สถาวรวงศ์
บลจ. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
คุณธนิยะ เกวลิน
บลจ. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
คุณนันทิการ เวียงเพิ่ม
บมจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
คุณสมกิจ โอฬารชัชวาล
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
คุณพชระ เลิศวิราม
บมจ. เคจีไอ (ประเทศไทย)
คุณชาลี กือเย็น
คุณณภัทร วรจัรรยาวงศ์
บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
คุณเอกสิทธ์ คุณาดิเรกวงศ์
บลจ. เคที ซีมิโก้
คุณพรสวัสด็ จิระจรัส
บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
คุณวัชรุฒม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
บลจ. แมคควอรี (ประเทศไทย)
คุณชาลินี คงเมือง
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
คุณธีระพล อดุมเวศย์
บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
คุณชาตรี แพรวพรายกุล
บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
คุณ หทัยชนก มูลวงศ์
บลจ. ไทยพาณิชย์
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ
คุณเกวลี ทองสมอางค์
บลจ. ยูบีเอส (ประเทศไทย)
คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง
คุณอเล็กซ์ มนูญผล
บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกานต์สิรี การะ
คุณ Veena Naidu
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
นักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6640, 6695