บมจ. หลักทรัพย์เอเชีย พลัส
คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ
บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
คุณเกวลิน ทองสมอางค์
บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
คุณนนทพัฒน์ สหกิจภิญโญร
บลจ. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
บลจ. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)
คุณปรีณาภา เดชศรี
คุณรวิสรา อัศวเหล่าวรพงศ์
บลจ. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
คุณธนิยะ เกวลิน
บลจ. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
คุณพรชัย พุทธิกุลสถิต
บมจ หลักทรัพย์ พาย
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
Mr. Arjun Chandran Unni
บมจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
คุณธีระพล อดุมเวศย์
บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
คุณพชระ เลิศวิราม
บมจ. เคจีไอ (ประเทศไทย)
คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์
บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
คุณวัชรุฒม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
บลจ. แมคควอรี (ประเทศไทย)
คุณสุวัฒน์ แซ่อึ้ง
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
คุณยุวดี พรหมาพร
บมจ. หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
คุณชาตรี แพรวพรายกุล
บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
คุณหทัยชนก มูลวงศ์
บลจ. ไทยพาณิชย์
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ
คุณศิริพร อรุโณทัย
บลจ. ยูบีเอส (ประเทศไทย)
คุณสุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด
บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
คุณจินดานุช ประเวศโชตินันท์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
นักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6640, 6695