ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
CENTEL
ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด
48.50 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+1.75 (3.74%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,195,020

วิสัยทัศน์ของธุรกิจโรงแรม

ก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของคนไทยในระดับโลก

วิสัยทัศน์ของธุรกิจอาหาร

เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมและการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในทุกโอกาส

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวมของโรงแรมและอาหาร
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวมทั้งหมด
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)

กิจกรรมล่าสุด

งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565

งานประชุมกับนักวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลทางการเงินของ บมจ. โรงแรมเซนทรัลพลาซา กรุณาติดต่อ:

อีเมล : ir@chr.co.th
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6640, 6602