06
พ.ค. 2564
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
29
เม.ย. 2564
แต่งตั้งกรรมการอิสระ
28
เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27
เม.ย. 2564
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (เปลี่ยนห้องประชุมและการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
26
เม.ย. 2564
แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมและการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่เกิน 20 คน)
20
เม.ย. 2564
มาตรการเพิ่มเติมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
31
มี.ค. 2564
แจ้งการลงทุนใน บริษัท เอสทีเอ็น เรสเตอรองต์ จำกัด
29
มี.ค. 2564
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18
มี.ค. 2564
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (เพิ่มเติม เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ และเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม)
25
ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25
ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25
ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)