บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ :
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
เลขทะเบียนบริษัท :
0107536001389 (เดิม, บมจ. 212)

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน :
1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :
1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สถานที่ตั้ง :
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
+66 (0) 2 769 1234
โทรสาร :
+66 (0) 2 769 1235

สำนักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง :
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
+66 (0) 2 541 1234
โทรสาร :
+66 (0) 2 541 1087