สัญลักษณ์ CENTEL240A ชื่อ หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
รหัส ISIN (ในประเทศ) TH0176034A09 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย รอบครึ่งปี
รหัส ISIN (ต่างประเทศ) - วิธีการคำนวณ 30/365
ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่มีหลักประกัน อายุหุ้นกู้ 5.0 ปี
วงเงิน 600 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 31-ต.ค.-62
การจัดจำหน่าย นักลงทุนสถาบัน วันครบกำหนดไถ่ถอน 29-ต.ค.-67
หนังสือชี้ชวน ไม่มี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2.44%
นายทะเบียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดอันดับเรตติ้ง ทริส
หมายเหตุ - เครดิตเรทติ้ง / วันที่ A คงที่ / 2-ต.ค.-62

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

สัญลักษณ์ CENTEL269A ชื่อ หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
รหัส ISIN (ในประเทศ) TH0176036901 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย รอบครึ่งปี
รหัส ISIN (ต่างประเทศ) - วิธีการคำนวณ 30/365
ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่มีหลักประกัน อายุหุ้นกู้ 10.0 ปี
วงเงิน 500 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 29-ก.ย.-59
การจัดจำหน่าย เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ 13 ประเภทนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ วันครบกำหนดไถ่ถอน 29-ก.ย.-69
หนังสือชี้ชวน ไม่มี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 3.39%
นายทะเบียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดอันดับเรตติ้ง ทริส
หมายเหตุ - เครดิตเรทติ้ง / วันที่ A คงที่ / 2-ก.ย.-59

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

สัญลักษณ์ CENTEL239A ชื่อ หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
รหัส ISIN (ในประเทศ) TH0176033908 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย รอบครึ่งปี
รหัส ISIN (ต่างประเทศ) - วิธีการคำนวณ 30/365
ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่มีหลักประกัน อายุหุ้นกู้ 7.0 ปี
วงเงิน 1,000 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 29-ก.ย.-59
การจัดจำหน่าย เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ 13 ประเภทนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ วันครบกำหนดไถ่ถอน 29-ก.ย.-66
หนังสือชี้ชวน มี (Pls attached file for download) อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2.97%
นายทะเบียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดอันดับเรตติ้ง ทริส
หมายเหตุ - เครดิตเรทติ้ง / วันที่ A คงที่ / 2-ก.ย.-59

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

สัญลักษณ์ CENTEL229A ชื่อ หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
รหัส ISIN (ในประเทศ) TH0176032900 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย รอบครึ่งปี
รหัส ISIN (ต่างประเทศ) - วิธีการคำนวณ 30/365
ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่มีหลักประกัน อายุหุ้นกู้ 6.0 ปี
วงเงิน 1,000 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 29-ก.ย.-59
การจัดจำหน่าย เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ 13 ประเภทนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ วันครบกำหนดไถ่ถอน 29-ก.ย.-65
หนังสือชี้ชวน มี (Pls attached file for download) อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2.78%
นายทะเบียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดอันดับเรตติ้ง ทริส
หมายเหตุ - เครดิตเรทติ้ง / วันที่ A คงที่ / 2-ก.ย.-59

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

สัญลักษณ์ CENTEL218A ชื่อ หุ้นกู้ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
รหัส ISIN (ในประเทศ) TH0176031803 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย รอบครึ่งปี
รหัส ISIN (ต่างประเทศ) - วิธีการคำนวณ 30/365
ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ / ไม่มีหลักประกัน อายุหุ้นกู้ 5.0 ปี
วงเงิน 980 ล้านบาท วันออกหุ้นกู้ 11-ส.ค.-59
การจัดจำหน่าย เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ 13 ประเภทนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ วันครบกำหนดไถ่ถอน 11-ส.ค.-64
หนังสือชี้ชวน มี (Pls attached file for download) อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2.45%
นายทะเบียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดอันดับเรตติ้ง ทริส
หมายเหตุ - เครดิตเรทติ้ง / วันที่ A คงที่ / 27-ก.ค.-59

ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้