01
ต.ค. 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
03
ก.ย. 2563
แจ้งการลงทุนใน บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด (แก้ไข)
01
ก.ย. 2563
แจ้งการลงทุนใน บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด
14
ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14
ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14
ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
08
ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
02
ก.ค. 2563
แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
29
มิ.ย. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15
มิ.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงห้องประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
28
พ.ค. 2563
การร่วมทุนเพื่อดำเนินการโครงการ Centara Grand Osaka ประเทศญี่ปุ่น
28
พ.ค. 2563
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท