17
พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17
พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค. 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการบริษัท
12
พ.ค. 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
05
พ.ค. 2565
แจ้งการลงทุนใน บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติม)
03
พ.ค. 2565
แจ้งการลงทุนใน บริษัท เดอะ ฟู้ด ซีเล็คชั่น กรุ๊ป จำกัด
28
เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25
มี.ค. 2565
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
28
ก.พ. 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
28
ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28
ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)