27
มี.ค. 2563
การแจ้งนโยบายของโรงแรมสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19
26
มี.ค. 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
19
มี.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มวาระแก้ไขข้อบังคับของบริษัท)
18
มี.ค. 2563
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28
ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28
ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28
ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27
ก.พ. 2563
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
26
ก.พ. 2563
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
30
ม.ค. 2563
แต่งตั้งกรรมการอิสระ