14
ธ.ค. 2563
แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ
13
พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13
พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01
ต.ค. 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
03
ก.ย. 2563
แจ้งการลงทุนใน บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด (แก้ไข)
01
ก.ย. 2563
แจ้งการลงทุนใน บริษัท บราวน์ ดีเซิร์ท จำกัด
14
ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14
ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14
ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
08
ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
02
ก.ค. 2563
แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม