08
ก.ย. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
11
ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11
ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13
พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12
พ.ค. 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
06
พ.ค. 2564
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
29
เม.ย. 2564
แต่งตั้งกรรมการอิสระ
28
เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27
เม.ย. 2564
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (เปลี่ยนห้องประชุมและการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)