08
ก.ค. 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
02
ก.ค. 2563
แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
29
มิ.ย. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15
มิ.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงห้องประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
28
พ.ค. 2563
การร่วมทุนเพื่อดำเนินการโครงการ Centara Grand Osaka ประเทศญี่ปุ่น
28
พ.ค. 2563
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22
พ.ค. 2563
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไข)
19
พ.ค. 2563
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไข)
14
พ.ค. 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14
พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14
พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14
พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)