สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลทางการเงินของ บมจ. โรงแรมเซนทรัลพลาซา กรุณาติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6131
คุณกันย์ ศรีสมพงษ์
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการเงินและบริหารสินทรัพย์
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6637
คุณศิวิชยา ลิมุเมธี
นักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2 769 1234 ต่อ 6640
อีเมล

แบบฟอร์มการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์