นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 2 เมษายน 2555
อายุ: 54 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 16,725,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58
 • ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
 • ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
 • ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School
 • ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ
 • รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ
 • ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ
 • ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง
การการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการกำกับดูแล: 4/4 ครั้ง