นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 ธันวาคม 2536
อายุ: 77 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 31,070,141 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.30 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2551 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์:
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ก่อตั้ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ ผู้นำเข้า และเป็นเจ้าของคนแรกที่นำบาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไหหลำ
 • ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • กรรมการ สมาคมการค้าไทย อุตสาหกรรม เพื่อการท่องเที่ยว
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง