นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

กรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 28 เมษายน 2564
อายุ: 62 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท Transport Planning and Engineering, The University of Leeds
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2559 Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข.
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / สนข.
 • ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า / อำนวยการระดับสูง / กรมการขนส่งทางบก
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า / ระดับเชี่ยวชาญ / กรมการขนส่งทางบก
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการระบบการขนส่งทางบก / นักวิชาการขนส่ง๙ชช / กรมการขนส่งทางบก
 • นักวิชาการขนส่ง๘ว / กรมการขนส่งทางบก
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๘ / กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

 • -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)