นางสิริเกศ จิรกิติ

กรรมการ

ประวัติการทำงาน

อายุ: 64 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา:
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ปริญญาตรี เคมี, George Washington University
  • ปริญญาโท Business Administration International Business Education and Research, University of Southern California
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี -
ประสบการณ์:
  • ปี 2525 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่
  • ปี 2526 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา สาขาชิดลม และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สำนักงานใหญ่
  • ปี 2531 ผู้จัดการสาขา สาขาหัวหมาก และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน) สาขาหัวหมาก
  • ปี 2535 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อ
  • ปี 2541 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสาขา
  • ปี 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม
  • ปี 2561 Executive Director – Central Retail

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: - ไม่มี -