นางจินตนา บุญรัตน์

กรรมการ

ประวัติการทำงาน

อายุ: 67 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Menlo School Of Business Administration, USA
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • หลักศุตร Directors Certification of Program (DCP 5/2000)
 • หลักสูตร Role Of Chairman Program (RCP 15/2011)
ประสบการณ์:
 • กรรมการ หอการค้าไทย
 • กรรมการ สภาหอการค้าไทย
 • นากยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • กรรมการสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานกรรมการ บมจ.มาลีกรุ๊ป
 • ประธานกรรมการ บมจ.เอบิโก้ โฮลดิ้งส์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ บจ.เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่
 • กรรมการ บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง
 • กรรมการ บจ.เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป
 • กรรมการ บจ.แมทเทอร์ดี
 • กรรมการ ซีเทรคสากล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-