นายเกริด เคิร์ก สตีป

กรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 14 พฤศจิกายน 2557
อายุ: 77 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 30,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, Germany
 • Senior Hotel Management Institute Heidelberg, Germany
 • Diploma/Bachelor of Business Administration (equivalent) Vice President Students Organisation
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี-
ประสบการณ์:
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • รองประธานบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
 • ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแอคคอร์
 • ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการภาคพื้นดินกลุ่มแอคคอร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)