นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 ธันวาคม 2536
อายุ: 80 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2
 • สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1
 • ปริญญาบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท. 10)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2549 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
 • ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์:
 • รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าของไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล)
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (พลเอกธีรเดช มีเพียร)
 • ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทุนของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รองนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จำกัด
 • ประธานกรรมการ กลุ่มเครือบริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อุเทนแคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วรวัฒน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ประชานุเคราะห์ จำกัด
 • ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
 • นายกกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 7/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)