นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 30 เมษายน 2561
อายุ: 67 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
 • ปี 2552 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 • ปี 2543 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์:
 • เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การประปาภูมิภาค
 • กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • กรรมการ องค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 8/8 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)