นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2548
อายุ: 78 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ New South Wale University ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรรุ่นเอกชน รุ่นที่ 8
ประสบการณ์:
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอร์ราตัน
 • ประธานกรรมการ โรงแรมแอร์พอร์ท โฮเต็ล
 • รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ดรั๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานกรรมการ บริษัท ส้มบิน จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 2/3 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)