นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการความเสี่ยง และการกำกับดูแล

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2537
อายุ: 57 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 29,263,374 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 2.17 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ปี 2547
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกกล้า
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
 • ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM), หลักสูตร Monitoring of Quality of Financial Reporting (MFR)
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2551
 • ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA), หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and risk Management (MIR)
 • ปี 2549 หลักสูตร Chief Financial Officer
 • ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)
 • ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
 • กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 3/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล: 4/4 ครั้ง