นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 เมษายน 2546
อายุ: 73 ปีี
การถือหุ้นในบริษัท: 16,016,654 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.19 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • กรรมการ สภาหอการค้าไทย
 • นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน
 • ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Starbucks ประเทศไทย)
 • นายกและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์การค้าไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2563

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 5/5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 2/2 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 4/4 ครั้ง