นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 เมษายน 2546
อายุ: 74 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 22,055,095 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.63 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
 • ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
 • กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เพลินฤดี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง