นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 12 ธันวาคม 2536
อายุ: 79 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 18,031,373 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.34 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
  • ปี 2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  • ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
ประสบการณ์:
  • ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
  • ผู้จัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม
  • ผู้ช่วยจัดการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสีลม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:
  • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
  • ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: 4/4 ครั้ง