นาย นรชิต สิงหเสนี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการทำงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 8 พฤศจิกายน 2562
อายุ: 65 ปี
การถือหุ้นในบริษัท: 0 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
คุณวุฒิทางการศึกษา:
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดย ทุนพีริวฟอยด์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Leaders in Development จาก The Kennedy School of Government Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4313
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 20 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 • ปี 2552 Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์:
 • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไทย
 • กรรมการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 • กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการกฤษฎีกา
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2562

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ: n/a
หมายเหตุ : ได้รับการตั้งแต่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)