รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 67,523,190 5.00
2. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 41,314,611 3.06
3. บริษัท Thai NVDR Company Limited 32,022,603 2.37
4. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 31,170,141 2.31
5. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 29,263,374 2.17
6. นาย ทศ จิราธิวัฒน์ 28,976,874 2.15
7. DBS BANK LTD 23,000,000 1.70
8. Deutsche Bank AG Singapore PWM 22,963,360 1.70
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,044,862 1.63
10. นาง รัตนา นรพัลลภ 19,874,058 1.47