ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจ่ายปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

สัญลักษณ์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
CENTEL 25/02/62 03/05/62 24/05/62 Cash Dividend 0.65 01/01/61-31/12/61
CENTEL 22/02/61 09/05/61 30/05/61 Cash Dividend 0.60 01/01/60-31/12/60
CENTEL 23/02/60 08/05/60 26/05/60 Cash Dividend 0.55 01/01/59-31/12/59
CENTEL 25/02/59 09/05/59 27/05/59 Cash Dividend 0.50 01/01/58-31/12/58
CENTEL 26/02/58 29/02/58 22/05/58 Cash Dividend 0.40 01/01/57-31/12/57
CENTEL 28/02/57 30/04/57 22/05/57 Cash Dividend 0.40 01/01/56-31/12/56
CENTEL 21/02/56 02/05/56 23/05/56 Cash Dividend 0.30 01/01/55-31/12/55
CENTEL 23/02/55 27/04/55 22/05/55 Cash Dividend 0.15 01/01/54-31/12/54
CENTEL 24/02/54 06/05/54 24/05/54 Cash Dividend 0.05 01/01/53-31/12/53
CENTEL 18/02/53 07/05/54 25/05/53 Cash Dividend 0.05 01/01/52-31/12/52
CENTEL 19/02/52 28/04/52 22/05/52 Cash Dividend 0.10 01/01/51-31/12/51
CENTEL 29/02/51 28/04/51 23/05/51 Cash Dividend 0.13 01/01/50-31/12/5
CENTEL 22/03/50 03/04/50 25/05/50 Cash Dividend 0.13 01/01/49-31/12/49
CENTEL 16/03/49 30/03/49 23/05/49 Cash Dividend 1.25 01/01/48-31/12/48
CENTEL 14/03/48 01/04/48 26/05/48 Cash Dividend 1.25 01/01/47-31/12/47