19
พ.ค. 2563
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (แก้ไข)
14
พ.ค. 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14
พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14
พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14
พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
11
พ.ค. 2563
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
27
มี.ค. 2563
การแจ้งนโยบายของโรงแรมสืบเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19
26
มี.ค. 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
19
มี.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มวาระแก้ไขข้อบังคับของบริษัท)
18
มี.ค. 2563
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28
ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28
ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)