2560
งบการเงินรวม
2561
งบการเงินรวม
2562
งบการเงินรวม
2563
งบการเงินรวม
2564
งบการเงินรวม
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 1) 19,814 21,263 20,623 12,892 11,197
รายได้รวม 20,346 21,768 21,190 13,249 11,635
กำไรขั้นต้น 11,311 12,104 11,591 7,150 6,400
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี 4,702 4,963 4,298 1,981 2,004
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ 2) 2,056 2,178 1,721 (1,551) (1,779)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,991 2,178 1,744 (2,776) (1,734)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 25,037 26,447 27,590 35,350 48,593
หนี้สินรวม 12,979 13,028 13,446 25,135 30,161
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 6,965 7,076 7,717 11,431 15,684
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,058 13,420 14,144 10,216 18,432
กำไรสะสม 3) 9,101 10,451 11,318 7,541 5,808
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) 10% 10% 8% -12% -15%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 4) 8% 8% 6% -4% -4%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 3), 4) 17% 16% 12% -15% -10%
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.5 0.5 1.1 0.9
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.0 1.0 2.5 1.6
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) 1.5 1.6 1.3 -1.1 -1.3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.5 1.6 1.3 -2.1 -1.3

หมายเหตุ:

 1. รายได้รวมหลังรายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า - เซ็นทาราแกรนด์ สมุย 100.3 ล้านบาท ต่อปี จนถึงปี 2563
 2. กำรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษดังนี้:
  ปี 2562 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนเงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้) จำนวน 80.6 ล้านบาท และ ผลกระทบการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่จำนวน (58.1) ล้านบาท
  ปี 2560 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 64.9 ล้านบาท
  ปี 2559 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 33.4 ล้านบาท และรายได้เศษจากการรับค่าเช่า 31.6 ล้านบาท
  ปี 2558 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 102.2 ล้านบาท
  ปี 2557 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 69.4 ล้านบาท และ กำไรจากการซื้อธุรกิจและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (เซ็นทารา กะตะ) จำนวน 103.1 ล้านบาท
 3. กำไรสะสมรวมทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. ปรับตัวเลขกำไรสุทธิหลังภาษีให้เต็มปี
 5. หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี 9 และ 16 เนื่องจากภาระหนี้สินจากการเช่า