2558
งบการเงินรวม
(ปรับปรุง)
2559
งบการเงินรวม
2560
งบการเงินรวม
2561
งบการเงินรวม
2562
งบการเงินรวม
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 1) 18,822.7 19,448.2 19,814.4 21,263.0 20,622.7
รายได้รวม 19,216.1 19,906.2 20,345.5 21,768.2 21,190.3
กำไรขั้นต้น 10,722.1 11,049.1 11,311.1 12,104.2 11,591.2
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย,ค่าเสื่อมราคาและภาษี 4,397.5 4,455.9 4,701.7 4,966.4 4,298.5
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษสุทธิ 2) 1,765.8 1,851.4 2,056.3 2,177.6 1,721.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,663.6 1,849.6 1,991.4 2,177.6 1,744.2
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 24,443.5 24,396.8 25,037.3 26,447.4 27,589.6
หนี้สินรวม 14,522.7 13,279.5 12,978.9 13,027.8 13,446.0
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 8,699.0 7,767.6 6,965.2 7,075.8 7,717.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,920.8 11,117.3 12,058.4 13,419.7 14,143.6
กำไรสะสม 3) 6,677.6 7,852.3 9,101.2 10,451.3 11,318.1
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิ - ก่อนรายการพิเศษ (%) 9.1% 9.3% 10.1% 10.0% 8.1%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 4) 7.2% 7.6% 8.2% 8.2% 6.2%
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 3), 4) 17.8% 16.7% 17.1% 16.2% 12.2%
อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.88 0.7 0.58 0.53 0.55
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.46 1.19 1.08 0.97 0.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ ต่อหุ้น (บาท) 1.31 1.37 1.52 1.62 1.28
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.23 1.37 1.48 1.61 1.29

หมายเหตุ:

 1. รายได้รวมหลังรายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า - เซ็นทาราแกรนด์ สมุย 100.3 ล้านบาท ต่อปี
 2. กำรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษดังนี้:
  ปี 2562 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนเงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้) จำนวน 80.6 ล้านบาท และ ผลกระทบการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่จำนวน (58.1) ล้านบาท
  ปี 2560 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 64.9 ล้านบาท
  ปี 2559 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 33.4 ล้านบาท และรายได้เศษจากการรับค่าเช่า 31.6 ล้านบาท
  ปี 2558 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 102.2 ล้านบาท
  ปี 2557 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย (ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) จำนวน 69.4 ล้านบาท และ กำไรจากการซื้อธุรกิจและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (เซ็นทารา กะตะ) จำนวน 103.1 ล้านบาท
 3. กำไรสะสมรวมทุนสำรองตามกฎหมาย
 4. ปรับตัวเลขกำไรสุทธิหลังภาษีให้เต็มปี