วันที่ บริษัทจัดอันดับ ประเภทเครดิต อันดับ แนวโน้ม ดาวน์โหลด
2564
27 กรกฎาคม 2564 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A- Negative
2563
31 กรกฎาคม 2563 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A Negative
2562
16 ตุลาคม 2562 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
8 สิงหาคม 2562 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
2561
8 สิงหาคม 2561 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
2560
12 กันยายน 2560 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
2559
2 กันยายน 2559 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
27 กรกฏาคม 2559 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กร A คงที่
2558
12 ตุลาคม 2558 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
7 สิงหาคม 2558 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
2557
15 สิงหาคม 2557 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
2556
18 กันยายน 2556 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน A คงที่
9 สิงหาคม 2556 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กร A คงที่
2555
24 สิงหาคม 2555 ทริส เรตติ้ง เครดิตองค์กร A- คงที่