วันที่ รายละเอียด
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
XD
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
XM
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2557 เวลา 14.10 - 15.10 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
XD
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
XM
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2556 เวลา 10.10 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย