วันที่ รายละเอียด
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 605 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 (Foreign) เวลา 15.20 - 16.25 น.
ณ ห้องประชุม 605 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
XD
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
XD
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์At Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
XM